Høvdingsete på Sandnes

Sandnes var et maktsentrum i Hålogaland tidlig i vikingtiden (ca 793-1066),  og er omtalt i Egil Skallagrimsons saga:

”Nord på Hålogaland er det en fjord som heter Vefsn. Der i fjorden ligger det en  øy som heter Alost, en stor og god øy. På den er det en gård som heter Sandnes. Der bodde en mann som hette Sigurd (800-873). Han var den rikeste mannen der nordpå og lendmann, klok og vis. Datter hans hette Sigrid, og gikk for det likeste gifte på Hålogaland. Hun var eneste barnet til Sigurd, og arvingen hans”

Kong Harald Hårfagre gjorde Sigurd på Sandnes til Herse (senere lendmann), og på kongens vegne krevde han inn skatter og håndhevet lov og orden.  Skatten besto hovedsakelig av skinn og pelsvarer, som var verdifulle i  byttehandel med utlandet. Av denne skatten fikk lendmannen beholde en part og bygge egen rikdom, mens resten måtte betales videre til kongen.

Handel og rikdom

Med utgangspunkt i Sandnes ble det drevet en omfattende næringsvirksomhet. Egils saga forteller at det fra Sandnes i tiden rundt 875 ble sendt folk på Finnferd og til Kaupangen i Vágar på skreifiske. Skreien lot de henge og den ble senere eksportert som tørrfisk sammen med huder og skinn til England. Der byttet de til seg klede, korn og andre livsnødvendigheter. De hadde også egg- og dunvær som ga viktige handelsvarer og maktposisjoner.

Sigrid fører Torolv til Sandnes

Sigrid var først gift med Bård Brynjulfson fra Torgar, arving av et annet viktig maktsenter på Helgeland. Bård fikk banesår under slaget i Hafrsfjord (872), men før han døde ga han alt han eide, bl.a. gården og høvdingsetet Torgar til vennen og hirdmannen Torolv Kveldulvson fra Sogn. Torolv flyttet til Torgar og kom godt overens med enka, og de ble raskt gifte. Da Sigurd Herse døde, overtok Torolv Sandnesgården og flyttet dit. Sigrid kom dermed tilbake til heimgården.

Slaget på Sandnes

Torolv hadde i tillegg til storgården på Torgar arvet en konflikt med Hildrid-sønnene som etter hvert gjorde krav på Torgar. Denne konflikten eskalerte, og Torolv falt etter hvert i unåde hos kong Harald Hårfagre. Torolv la derfor planer om å flykte til Island. Men før han kom så langt, ble han overrasket av kongen, som i år 891 kom nordover med 300 mann. Torolv ble drept i en heftig kamp etter at langhuset de oppholdt seg i, ble satt i brann. Harald Hårfagre ga etter slaget gården til Øyvind Lambe som ble Sigrids tredje og siste mann.

Sigrid på Sandnes

Sigrid på Sandnes er en av få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Kongen la stor vekt på å kontrollere storgårder og maktsentra, og dette skapte grunnlag for intriger og maktspill som sagene forteller om, og Sigrid er født inn i denne maktkampen. Hennes status som enearving gjorde henne til en viktig brikke i datidens storpolitikk.

Sigrid Sigurdsdatter (ca 850) vokste opp som eneste barn av den mektige Sigurd Herse på Sandnes og var ansett som ”det beste gifte” i Hålogoland. Hun blir omtalt som to manns enke og tre manns trøst. Hun blir første gang gift med: Bård Kvite. Han var arving til Torgargodset ved Brønnøysund. Sammen fikk de en sønn, Grim. Bård dør i slaget ved Hafrsfjord år 872, men før han dør gir han storgården og omsorgen for kone og sønn til sin beste venn, Torolv.

Torolv Kveldulvson: Torolv er fra Fjordane og en av landets rikeste og dyktigste menn. Han gifter seg med Sigrid i 873 og etter hennes fars død flytter de fra Torgar og til Sandnes. Som husfrue på Sandnes tar Sigrid del i alle sysler på sin store gård, mens Torolv er ute på oppdrag som skatteinnkrever for kongen. Men slektninger etter Bård Kvite var misfornøyd med at Torolv hadde arvet Torgar og setter ut rykter om at han snyter kongen på skatten. Kong Harald Hårfagre sendte en hær på 300 menn til Sandnes og etter et voldsomt slag der langhuset blir satt i brann dør Torolv.

Øyvind Lambe: Etter slaget satte Harald Hårfagre en av sine beste hirdmenn, Øyvind Lambe, til å rydde opp på Sandnes. Øyvind Lambe var venn og onkel til Torolv, og etter at kongens menn hadde drept Torolv, ønsker ikke Øyvind å være i kongens hird. Kong Harald Hårfagre vil gjøre saken god igjen og sier at han vil at Øyvind gifter seg med Sigrid og at han vil gi han alt godset som Torolv eide.

Sigrid fikk barna Finn Skjalge og Raneveig med Øyvind Lambe og hun ble stammor til en stor og vidgjeten ætt, bl.a. ble hennes sønn Finn gift med Harald Hårfagres datterdatter Gunhild og deres sønn var den berømte Øyvind Finnsson Skaldespiller. Øyvind ble senere far til Hårek på Tjøtta.

Øvrige personer i ætta

I Langhuset kan du finne en oversikt over en rekke andre historisk kjente norske personer som er å finne i Sandnesætta. Blant annet kan du lese og se hvordan Harald Hårfagre, Hårek på Tjøtta og Gange-Rolv er sentrale personer i historien om Høvdingsete på Sandnes og Sandnesætta.

Langhuset

I jernalderen var langhusene de dominerende bygningene på storgårdene. De største bygningene var 50-60 m lange, noen ganger enda større. Langhusene rommet ofte både bolig og husdyr. Langhus over hele Norden er bygd opp av et stokkesystem, mens ytterkledning kan variere avhengig av tilgang på materialer. På Helgelandskysten var torvvegger vanlig.

Langhuset på Sandnes sto ferdig i 2010 og er 65 meter langt og 7-10 meter bredt, og er reist i denne tradisjonen. Husdyrdelen er sløyfet til fordel for boligdel og gildehall. Langhuset er bygd med furuskog fra St. Petersburg og med hjelp av russiske håndtverkere som fortsatt har holdt de gamle byggetradisjonene i hevd. Lokale entreprenører og håndtverkere har fullført innredning, tak og vegger. Torv til taket er hentet fra Tjøtta og torv til veggene er hentet fra Nyjord.